RSS Feed Items:

Sun 2017.03.19

Content Tags Group
Three Lives Three Worlds Mini- Special (Feng Jiu’s Revenge Edition) – Part 18 Ancient, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Translation, 三生三世枕上书, 唐七公子 Fanatical

Mon 2017.03.06

Content Tags Group
Tang Qi’s Books Mini-Special – Part 17 Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 唐七公子 Fanatical
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 12.2 C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sun 2015.07.12

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 12.1 C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2015.06.27

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 11.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sun 2015.06.21

Content Tags Group
Hua Xu Yin Summary Part 3 – Jiu Jiu’s Story (华胥引- 柸中雪) C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Tue 2014.08.12

Content Tags Group
Adapting Novels to Dramas/Movies Ancient, Boss & Me, C-Drama, C-novel, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Dramas, Eastern Palace, Gu Man, Heavy Sweetness Ash Like Frost, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Jin Yong, Let Me Look at You, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Xin Yi Wu, Yuan Hong, Yumama, 三生三世,十里桃花, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.05.31

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 6.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.05.17

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 5.3 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Fri 2014.05.16

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 5.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.05.10

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 5.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sat 2014.04.26

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 4.2 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 4.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Fri 2014.04.04

Content Tags Group
Hua Xu Yin (华胥引) – Chapter 3.1 Books, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, Translation, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Wed 2014.03.05

Content Tags Group
50 Most Influential Chinese Romance Internet Novels Bu Bu Jing Xin, C-novel, Da Mo Yao, Eastern Palace, Gu Man, Heavy Sweetness Ash Like Frost, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Translation, Who Gets the World, Xin Yi Wu, 三生三世,十里桃花, 且试天下, 华胥引, 唐七公子, 顾漫, 香蜜沉沉烬如霜 Fanatical

Fri 2013.12.06

Content Tags Group
How Your Favourite Novelists Look Like? – Part 1 Bu Bu Jing Xin, C-Drama, C-novel, Come & Eat Shan Shan, Da Mo Yao, Eastern Palace, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Xu Yin, Jin Yong, Let Me Look at You, Life is a Twice Blooming Flower, Mirage, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, twice blooming flower, Xin Yi Wu, Yuan Hong, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花, 杉杉来吃, 顾漫 Fanatical

Wed 2013.09.18

Content Tags Group
Three Lives Three Worlds Mini- Special (Dong Feng Edition) – Part 16 Ancient, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Translation, 三生三世枕上书, 唐七公子 Fanatical

Fri 2013.08.30

Content Tags Group
50 Most Loving Couples in Chinese Novels Pictorials Bu Bu Jing Xin, C-novel, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Translation, Who Gets the World, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 且试天下, 华胥引, 唐七公子, 顾漫 Fanatical

Thu 2013.08.22

Content Tags Group
Three Lives Three Worlds Mini- Special (Couples Edition) – Part 15 Ancient, C-novel, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 唐七公子 Fanatical

Wed 2013.08.14

Content Tags Group
Three Lives Three Worlds Mini-Special (Kids Edition) – Part 14 Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 唐七公子 Fanatical

Sun 2013.08.04

Content Tags Group
100 Most Attractive Male Characters in Chinese Internet Novels – Part 2 C-novel, Come & Eat Shan Shan, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Tong Hua, Translation, Who Gets the World, Xin Yi Wu, 三生三世,十里桃花, 且试天下, 华胥引, 唐七公子, 杉杉来吃, 顾漫 Fanatical

Tue 2013.07.30

Content Tags Group
100 Most Attractive Male Characters in Chinese Internet Novels – Part 1 C-novel, Da Mo Yao, Eastern Palace, Heavy Sweetness Ash Like Frost, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Tong Hua, Translation, twice blooming flower, 三生三世枕上书, 唐七公子, 岁月是朵两生花, 香蜜沉沉烬如霜 Fanatical

Tue 2013.06.11

Content Tags Group
Tang Qi’s Books Mini-Special – Part 13 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, twice blooming flower, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花 Fanatical

Fri 2013.05.31

Content Tags Group
35 Favourite Male Characters in Chinese Romance Novels C-novel, Gu Man, He Yi Sheng Xiao Mo, Hua Qian Gu, Hua Xu Yin, Monthly Challenge, Song in the Clouds, Tang Qi Gong Zi, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, Who Gets the World, Xin Yi Wu, 三生三世,十里桃花, 华胥引, 唐七公子, 顾漫 Fanatical

Thu 2013.05.23

Content Tags Group
Three Lives Three Worlds Meet Hua Xu Yin Mini-Special – Part 12 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Wed 2013.03.27

Content Tags Group
Challenge 1: The C-novel that started it all Bu Bu Jing Xin, C-Drama, C-novel, Da Mo Yao, Hua Xu Yin, Monthly Challenge, Tang Qi Gong Zi, Tong Hua, 华胥引, 唐七公子 Fanatical

Sun 2013.03.17

Content Tags Group
Tang Qi Gong Zi’s Books Mini-Special – Part 4 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, twice blooming flower, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花 Fanatical

Fri 2013.03.08

Content Tags Group
Tang Qi Gong Zi’s Books Mini-Special – Part 2 Ancient, C-novel, Hua Xu Yin, Life is a Twice Blooming Flower, Tang Qi Gong Zi, The Pillow Book, Three Lives Three Worlds, Three Lives Three Worlds Pillow Book, Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossoms, Translation, twice blooming flower, 三生三世,十里桃花, 三生三世枕上书, 华胥引, 唐七公子, 岁月是朵两生花 Fanatical