RSS Feed Items:

Tue 2018.12.04

Content Tags Group
New Return of the Condor Heroes releases two sets of character posters Alex Fong, Gong Beibi, Mainland China, Mao Linlin, Mao Xiaohui, Return of the Condor Heroes, Shao Bing, Su Qing, The Romance of the Condor Heroes, Tong Chunchong, Tong Mengshi, Tu Bing, Wang Qing, Wen Qi, Zong Fengyan Cfensi

Sat 2017.09.16

Content Tags Group
Deng Lun, Li Yitong star in upcoming period idol drama After rain the flowering crabapple turns into rouge, Alex Fong, Carman Lee, Deng Lun, Drama, Li Yitong, Mainland China, Ying Haoming, Zhang Yazhuo Cfensi

Sat 2016.06.18

Content Tags Group
Department Six to be released Alex Fong, Department Six, Dilraba, Drama, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Sat 2016.06.11

Content Tags Group
Raymond Lam clowns around for Department Six Alex Fong, Department Six, Dilraba, Drama, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Tue 2016.05.10

Content Tags Group
Colorful costuming for Department Six Alex Fong, Department Six, Dilraba, Drama, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Sat 2016.02.20

Content Tags Group
Raymond Lam, Dilraba fight crime in Department Six Alex Fong, Department Six, Dilraba, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Tue 2016.01.19

Content Tags Group
Department Six releases stills Alex Fong, Department Six, Dilraba, Drama, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Fri 2016.01.08

Content Tags Group
The Legend of Miyue nears end Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Tue 2015.12.22

Content Tags Group
Department Six releases character stills Alex Fong, Department Six, Dilraba, Drama, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Wed 2015.12.16

Content Tags Group
Compulsive Legend of Miyue post Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Sat 2015.12.05

Content Tags Group
Antique stills for The Legend of Miyue Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Sat 2015.11.28

Content Tags Group
Obligatory Legend of Miyue release post Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Thu 2015.11.12

Content Tags Group
Cartoon characters for The Legend of Miyue Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Thu 2015.11.05

Content Tags Group
Department Six releases trailer Alex Fong, Department Six, Dilraba, Drama, Guo Ruixi, He Zhonghua, Huang Wenhao, Li Dongheng, Mainland China, Raymond Lam, Television, Ying Haoming Cfensi

Tue 2015.09.22

Content Tags Group
Trailer for The Legend of Miyue Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Sat 2015.01.31

Content Tags Group
The Legend of Miyue releases more stills Alex Fong, Drama, Gao Yunxiang, Huang Xuan, Jiang Xin, Legend of Miyue, Liu Tao, Mainland China, Ma Su, Sun Li Cfensi

Wed 2009.02.25

Content Tags Group
Metallic Attraction: Kungfu Cyborg finishes filming Alex Fong, Hong Kong, Hu Jun, Jeff Lau, Mainland China, Metallic Attraction: Kungfu Cyborg, Movies, Ronald Cheng, Sun Li, Wu Jing Cfensi

Wed 2008.11.26

Content Tags Group
Feng Xiaogang’s New Film is still a Comedy Alex Fong, Fang Wei, Feng Xiaogang, Ge You, Hong Kong, Mainland China, Movies, Shu Qi, Taiwan, Vivian Hsu Cfensi