RSS Feed Items:

Sat 2020.07.04

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 32 : Mountain Night Stay BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.07.01

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 31 : Nape BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.06.27

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 30 : King of Wolves BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Mon 2020.06.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 29 : Fate BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.06.18

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 28 : Drunk In The Alley BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.06.11

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 27 : Autumn Chill BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.06.05

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 26 : Frost BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.05.30

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 25 : Daybreak BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.05.24

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 24 : Rainy Night BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.05.19

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 23 : Downpour BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.05.15

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 22 : Thunder BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.05.10

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 21 : Autumn Hunt BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.05.05

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 20 : Decision BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.04.29

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 19 : Truth vs. Lies BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.04.24

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 18 : Donkey Roast BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.04.18

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 17 : Storm BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Mon 2020.04.13

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 16 : Rainstorm BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Fri 2020.02.28

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 8 : Suspicion BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sat 2020.02.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 7 : Grand Mentor BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Tue 2020.02.18

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 6 : Imprisonment BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.02.13

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 5 : Frontline BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Thu 2020.02.06

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 4 : Last Descendant BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Sun 2020.02.02

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 3 : Raptor BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.29

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 2 : Death by Flogging BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu – Chapter 1 : Cold Wind BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin

Wed 2020.01.22

Content Tags Group
Qiang Jin Jiu Synopsis BL, Qiang Jin Jiu, QJJ, Tang Jiuqing Lianyin