Group Manic Josei

Group Aliases

  • Hanashi Oba-san
  • Manic Josei

Releases found: 12

Group Releases:

View Series Vol Chap Extra Group/Host
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 7 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 6 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 5-5 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 5-4 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 5-3 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 5-2 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 5-1 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 4 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 3 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 2 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… 1 1 Manic Josei
View The Hero Suddenly Proposed to me, but… Prologue Manic Josei

Rss entries found: 12

Group RSS Entries:

Content Tags Group
Volume 1 Chapter 7 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 6 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 5 pt. 5 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 5 pt. 4 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 5 pt. 3 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 5 pt. 2 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 5 pt. 1 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, Uncategorized, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 4 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, Uncategorized, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 3 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 2 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Volume 1 Chapter 1 – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san
Prologue – The Hero Suddenly Proposed to Me, But Hero Suddenly Proposed, The Hero Suddenly Proposed to Me But, YIKS, Yuusha-sama ni Ikinari Kyuukon Sareta no desu ga Hanashi Oba-san