Group Shinsori Translations

Group Aliases

  • Shinsori Translations

Releases found: 2516

Group Releases:

View Series Vol Chap Extra Group/Host
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 73 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 173 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 6 Illustrations Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 362 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 172 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 39 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 72 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 177 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 361 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 171 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 119 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 38 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 51 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 50 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 49 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 71 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 176 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 1 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 360 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 170 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 37 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 169 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 71 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 168 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 359 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 118 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 118 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 6 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 36 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 167 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 70 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 358 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 166 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 176 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 35 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 165 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 69 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 357 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 164 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 117 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 34 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 116 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 68 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 163 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 356 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 162 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 115 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 33 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 114 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 68 Shinsori Translations

Rss entries found: 3732

Group RSS Entries:

Content Tags Group
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 73 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 173 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 362 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 172 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 39 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Homepage Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 72 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 177 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 361 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 171 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 119 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 38 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 51 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 50 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 49.6 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 71.5 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 176.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Side Story 1 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 360 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 170 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 37 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 169 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 71 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 168 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Novels Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 359 Shomin no Aji Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 118.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 118 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – V6 Illustrations Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 36 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 167 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 70 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 358 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 166 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 176 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 35 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 165 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 69 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 357 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 164 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 117 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 34 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 116 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 68.5 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 163 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 356 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 162 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 115 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 33 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 114 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations