Group Shinsori Translations

Group Aliases

  • Shinsori Translations

Releases found: 2570

Group Releases:

View Series Vol Chap Extra Group/Host
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 371 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 180 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 185 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 48 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 123 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 80 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 184 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 370 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 180 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 47 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 122 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 79 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 183 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 52 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 369 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 122 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 179 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 46 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 179 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 78 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 182 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 368 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 121 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 121 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 45 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 181 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 77 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 178 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 367 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 120 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 180 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 44 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 120 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 76 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 178 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 366 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 179 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 119 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 43 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 178 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 75 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 365 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 177 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 42 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 74 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 176 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 364 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 175 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 41 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 74 Shinsori Translations

Rss entries found: 3787

Group RSS Entries:

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 371 Shomin no Aji Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 180.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 185 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 48 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 123 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 80 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 184 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 370 Shomin no Aji Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 180 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 47 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 122.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 79 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 183 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 52 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 369 Shomin no Aji Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 122 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 179.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 46 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 179 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 78 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 182 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 368 Shomin no Aji Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 121.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 121 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 45 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 181 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 77 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 178.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 367 Shomin no Aji Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 120.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 180 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 44 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 120 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 76 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 178 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 366 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 179 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 119.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 43 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 42 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 178 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 75 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 365 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 177 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 42 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 74.5 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 176 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 364 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 175 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 41 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations