Group Shinsori Translations

Group Aliases

  • Shinsori Translations

Releases found: 2459

Group Releases:

View Series Vol Chap Extra Group/Host
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 354 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 158 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 112 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 31 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 67 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 353 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 157 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 30 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 175 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 112 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 156 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 352 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 12 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 29 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 66 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 49 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 49 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 351 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 155 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 154 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 9 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 28 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 175 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 111 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 8 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 350 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 153 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 7 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 27 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 111 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 65 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 6 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 349 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 152 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 5 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 26 Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King 48 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 4 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 348 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 151 Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne 174 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 3 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 150 Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ 110 Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement 25 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 2 Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! 1 Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen. Watashi wa『Futsuu』no Koushaku Reijou desu! 65 Shinsori Translations
Tensei Reijou wa Shomin no Aji ni Uete Iru 347 Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ 149 Shinsori Translations

Rss entries found: 3673

Group RSS Entries:

Content Tags Group
Shomin no Aji – Chapter 354 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 158 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 112.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 31 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 67 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 353 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 157 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 30 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 175.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 112 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 156 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 352 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Idle Talk 12 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 29 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 66 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 49.5 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 49 Child Rearing Hero Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 351 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 155 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 154 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 9 QA Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 28 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 175 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 111.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 8 QA Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 350 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 153 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 7 QA Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 27 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 111 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 65.5 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 6 QA Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 349 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 152 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 5 QA Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 26 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
Child Rearing Hero and Children of the Demon King – Chapter 48 Child Rearing Hero Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 4 QA Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 348 Shomin no Aji Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 151 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Nigotta Hitomi no Lilianne – Chapter 174.5 Nigotta Hitomi no Lilianne Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 3 QA Shinsori Translations
Isekai Yururi Kikou – Chapter 150 Isekai Yururi Kikou Shinsori Translations
Mezametara Chikashitsu!? – Chapter 110.5 Mezametara Chikashitsu!? ~Tensei Shoujo no Yume no Saki~ Shinsori Translations
Heroine of the Broken Engagement – Chapter 25 Heroine of the Broken Engagement Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 2 QA Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Chapter 1 QA Shinsori Translations
Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen – Chapter 65 Akuyaku Reijou ni Nanka Narimasen Shinsori Translations
GMs, QA Your Worlds First! – Prologue QA Shinsori Translations
Shomin no Aji – Chapter 347 Shomin no Aji Shinsori Translations