Releases found: 586

Group Releases:

View Series Vol Chap Extra Group/Host
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 167 Epilogue Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 166 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 165 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 164 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 163 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 162 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 161 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 160 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 159 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 158 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 157 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 156 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 155 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 154 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 153 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 152 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 151 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 150 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 149 Yoraikun Translation
Dragoon - Ryuu Kishi e no Michi 148 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-10 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-9 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-8 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-7 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-6 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-5 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-4 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-3 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 3-1 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 2-7 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 2-6 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 2-4 Yoraikun Translation
The Forgetful Detective Series 2-3 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 Epilogue Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 6 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 3 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 1 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 4 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 7 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 2 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 5 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 6 Prologue Yoraikun Translation
Waga Hero no Tame no Zettai Aku 1 4 Epilogue Yoraikun Translation
Waga Hero no Tame no Zettai Aku 1 3 Yoraikun Translation
Waga Hero no Tame no Zettai Aku 2 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 5 4 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 5 1 Epilogue 1 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 5 3 Epilogue 3 Yoraikun Translation
I Really Don't Notice 5 2 Epilogue 2 Yoraikun Translation

Rss entries found: 770

Group RSS Entries:

Content Tags Group
Dragoon 167: Epilogue Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 166: Dragoon Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 165: You’re There, and I’m Here Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 164: Last Battle Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 163: Versus Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 162: Sword and Magic Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 161: Those Who Can’t Run Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 160: I Kinda Don’t Really Get it Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 159: Thank you for Everything Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 158: The End of the Event Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 157: Events Set in Stone Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 156: What’s Gone and Done Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 155: Dragon and Wyvern Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 154: Last Boss Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 153: Demon King Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 152: Fina’s Counterattack Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 151: The Other Reincarnation Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 150: Comrade Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 149: The Empire’s Advance Dragoon Yoraikun Translation
Dragoon 148: And Aleist the Protagonist Dragoon Yoraikun Translation
Here’s the PDF misc, Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3: Kyouko-san Advises Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 10 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 9 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 8 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 7 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 6 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 5 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegamo Kyouko Chapter 3 Part 4 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Part 3 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 3 Parts 1- Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2: Kyouko-san Presumes Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2 Part 7 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2 Part 6 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2 Part 5 misc Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2 Part 4 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2 Part 3 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
Alchemuls: The Absolute Evil for My Hero Volume 1 Chapter 4 + Epilogue alchemuls Yoraikun Translation
Alchemuls: The Absolute Evil for My Hero Volume 1 Chapter 3 alchemuls Yoraikun Translation
The Absolute Evil for My Hero Volume 1 Chapters 0-2 alchemuls Yoraikun Translation
I Translated Something misc Yoraikun Translation
I Really Don’t Notice Volume 5 is Done misc Yoraikun Translation
Volume 4 of I Really Don’t Notice is Done misc Yoraikun Translation
I Really Don’t Notice Volume 3 is Done misc Yoraikun Translation
Volume 2 of I Really Don’t Notice is Translated misc, Sevens Yoraikun Translation
An Update Post misc Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 2: Kyouko-san Presumes Parts 1-2 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 1: Kyouko Appraises Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 1: Kyouko-san Appraises Part 9 (fin) Okitegami Kyouko Yoraikun Translation
The Testimonial of Okitegami Kyouko Chapter 1: Kyouko-san Appraises Part 8 Okitegami Kyouko Yoraikun Translation